Plain Rice

Plain Rice

Plain Rice

72.00
Curd Rice
Lemon Rice
Jeera Rice
Veg Shahi Biryani

Veg Shahi Biryani

Veg. Shahi Biryani

135.00
Veg Biryani

Veg Biryani

Veg. Biryani

117.00
Veg Shahi Pulao

Veg Shahi Pulao

Veg. Shahi Pulao

135.00
Veg Pulao